• ให้ความอบอุ่นเหมือนบ้าน วางรากฐานความรู้ สู่อนาคต
    ให้ความอบอุ่นเหมือนบ้าน วางรากฐานความรู้ สู่อนาคต
    โรงเรียนอนุบาลกิติยา

"ให้ความอบอุ่นเหมือนบ้าน วางรากฐานความรู้ สู่อนาคต"


พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน และเครือข่าย  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ผลงานที่ภาคภูมิใจ


ทั้งหมด