• darkblurbg
    หลักสูตร
    Curriculums

ระดับอนุบาล

จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2561 โดยใช้กระวนการแบบไฮสโคป (HighScope) เน้นให้เด็กได้มีการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำผ่านมุมประสบการณ์และกิจกรรมที่หลากหลาย เด็กเป็นผู้ริเริ่มการเล่นและกิจกรรมต่างๆด้วยตัวเองอย่างอิสระ รู้จักลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง ส่งเสริมให้เด็กได้ “เรียนรู้อย่างมีความสุข” นอกจากนี้ยังมี การเรียนคอมพิวเตอร์ที่เหมาะกับพัฒนาการเพิ่มเติมด้วยหลักสูตร True Click Life โดยบริษัท ทรูคอเปอเรชั่น


 

 

ระดับประถมศึกษา

            จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง 2560 จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยส่งเสริมความสามารถตามความถนัด และต่อยอดอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาตามศักยภาพ มีกิจกรรมเสริมที่หลากหลาย สิ่งแวดล้อมที่ดีส่งเสริมสุขภาวะที่เหมาะสมสอดคล้องกับวัยห้องเรียนโครงการพัฒนาศักยภาพ ทางภาษา (IEP)ห้องเรียนมิติ (เตรียมอนุบาล)